بسته بندی های مخصوص زعفران صادراتی گوهرناز که در طراحی آن توجه ویژه ای شده است زیرا معتقدیم محصول ارزشمند لازم است تا در بسته شایسته ای ارائه شود.

به همین دلیل است که زعفران صادراتی گوهرناز در بسته بندی های ویژه صادراتی همراه با یک عدد هاونگ و زعفران ساب سنتی به بازار های سراسر جهان عرضه می شود.

پاسخی بگذارید