افتخارات

برخی از افتخارات کسب شده تاکنون

برند ملی

تندیس فناوری و سلامت غذا

تندیس برند ملی

27Dec2018

تندیس سیمین

کارآفرینان مسئولیت پذیر

تندیس مدیر شایسته ملی

تیرماه 1397